İletişim

Murtaza Çil (Kurucu Başkan): 0505 347 43 47

Ali Laçinbala (Kano Safari Sorumlusu) : 0544 299 89 74

Bilim Evi.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 1. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 3. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 5. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 7. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 8. Doğa ve yaban hayatı alanında proje, bilimsel- teknik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak veya yapılmakta olanlara destek vermek; araştırma ve eğitim ekipmanları sağlamak, dokümantasyon merkezi, araştırma ve gözlem istasyonları, veri bankaları, haberleşme ağları kurmak, yazılı ve görsel kayıtlar oluşturup bunları ilgili kamuoyunun hizmetine sunmak
 9. Gerekli izinler alındıktan sonra yaban hayatıyla ilgilenen yurtiçi ve yurtdışı kuruluş ve uzmanlarla dernek amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak;
 10. Doğa Koruma ve yaban hayatı alanında projeler oluşturmak, mevcut projeleri desteklemek, bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti sunmak
 11. Yaban hayvanlarının doğal ortamlarında korunmasına destek vermek; herhangi bir şekilde yaralanmış veya yaşama ortamı dışına çıkarılmış yaban hayvanlarını rehabilite etmek; av ve yaban hayatını tehdit eden faaliyetleri önlemek için girişimde bulunmak veya proje geliştirmek,
 12. Planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmaya yönelik araştırmalar ve eğitim programları icra etmek; Sürdürülebilir tarım ve avlak işletme faaliyetlerini bağdaştırmaya yönelik bilimsel proje ve faaliyetlere destek vermek,
 13. Av ve yaban hayatıyla ilgili envanter, planlama, koruma, avcı eğitimi konularında avcı dernekleri ve köy tüzel kişilikleriyle işbirliği yapmak, derneklerin işbirliği koordinatörlüğünü ve temsilciliğini üstlenmek.
 14. Doğa koruma ve yaban hayatını koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmaları teşvik ve taltif edici mahiyette ayni ve nakdi yardım yapmak, burs vermek.
 15. Dernek; Doğa koruma ve yaban hayatına yönelik araştırma eğitim uygulama ve arşivleme gibi aktiviteleri ya bilfiil yerine getirir veya bunları teşvik eder destekler; Gönüllü araştırma, eğitim ve yayın kolları oluşturarak bunları bilgi ve araç-gereçlerle donatır; Eğitsel amaçlı seyahatler yapar; Sosyal aktiviteler ile üyelerin doğayla ve birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak doğa gözlemi ve piknik gezileri düzenler.
 16. Gelir temin etmek amacıyla, oluşturacağı bilimsel ve teknik projeleri yürütür, danışmanlık yapar ve proje yönetmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla ortaklıklar, iktisadi, ticari işletmeler kurar; araştırma ve eğitim için gerekli her türlü taşınır ya da taşınmaz mal, malzeme veya hizmet satın alabilir, bunları kiralama yoluyla tedarik edebilir, derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunacak kişi, kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir.
 17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan bilimsel laboratuarlar, gözlem istasyonu, müze, kamp, lokal, dokümantasyon merkezi ve benzeri tesisleri kurmak için arsa, bina ve bunları tefriş etmek için gereken eşyayı satın alır, kiralayabilir, kiraya verebilir; sosyal ve kültürel tesis kurabilir işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; bunlarda personel çalıştırabilir, eleman istihdam edebilir; taşınmazlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları, lisansları tesis eder veya ettirir; ihtiyaçtan fazlasını satabilir,
 18. Sempozyum, konferans, panel, seminer, çalıştay, doğa yürüyüşü vb. gibi toplantılar düzenler veya düzenletir; her türlü basılı, görsel ve elektronik yayın yapar ve yayınlayabilir,
 19. Her düzeyde kurs açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir. Mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder; Derneğin amaçlarına yönelik yapılan çalışmalardan ötürü layık gördüğü özel ve tüzel kişilere burs ve ödül verir.
 20. Dernek yaban hayatı kaynaklarını ve bunu besleyen doğal ortam ve süreçlere zarar verebilecek her türlü fiil, faaliyet ve tasarrufun önlenmesi ve durdurulması amacıyla oluşturacağı çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve talepleri belirler; yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur;
 21. Yaralı yabani hayvanların tedavisi, rehabilitasyonu ve yeniden doğaya salıverilmesi konusunda ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğine girer ve rehabilitasyon merkezleri kurar.
 22. Üniversiteler, araştırma kuruluşları, çevre-doğa ve av –yaban hayatı dernekleri gibi kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programları, ortak çalışma birimleri, ortak plâtformlar oluşturabilir; ortak etkinlikler düzenleyebilir.
 23. Dernek, gerekli izin ve onayları alarak, amacına uygun yönde faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, işbirliği yapabilir, ortak bilimsel toplantı düzenleyebilir, hizmet ve uygulama projeleri geliştirip uygulayabilir. Bunlardan hibe yoluyla dernek amacına uygun ayni ve nakdi yardım veya kredi alabilir; uygun görülen kuruluş, şirket veya firma ile sponsorluk anlaşması imzalayabilir, bunlardan bağış kabul edebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.